Intro to Shime Daiko – 1 – Basic Terminology

Kenny Endo goes over the basic terminology for the shime daiko.